Onze Kraam \ Onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Onze Kraam

ALGEMENE VERHUUR, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Onze Kraam, verhuurder van verkoopruimte binnen hun winkel in de vorm van een rek, kast, plank, kledingstang, kraam of andere ruimte. De verkoper, is de huurder van een rek, kast, plank, kledingstang, kraam of andere ruimte binnen de winkel. Verhuur: het totaal van de tussen de verkoper en Onze Kraam overeengekomen diensten volgens een schriftelijke overeenkomst. Ruimte: een rek, kast, plank, kledingstang, kraam of andere ruimte die geschikt is om artikelen te verkopen binnen de winkel. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verhuurder en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Verplichtingen van Onze Kraam: Onze Kraam verkoopt het aanbod van de verkoper, d.w.z. Onze Kraam rekent de artikelen af, de betaling gaat contant of via een pinbetaling. Onze Kraam regelt voor de verkoper stickers t.b.v. het prijzen van de artikelen. Onze Kraam rekent geen provisie over de verkoop van de artikelen. Onze Kraam draagt zorg voor goede toegankelijkheid van de winkel en is volgens vaste winkelopeningstijden geopend. Onze Kraam zorgt geregeld voor advertenties in lokale of regionale bladen en/of het verspreiden van flyers t.b.v. de promotie van de winkel. Onze Kraam behoudt het recht om artikelen te promoten door ze op een prominente plaats te zetten en/of te fotograferen ten behoeve van de officiële website en/of Facebook. Het is de verkoper niet toegestaan artikelen zélf op een prominente plaats te zetten; dit kan uitsluitend na overleg met Onze Kraam. Onze Kraam zorgt voor goede beveiliging van de winkel, Binnen de winkel zijn camera’s aanwezig die vrijwel de gehele winkel overzien. De beelden van de camera’s worden voor uw en onze veiligheid opgenomen en gedurende enkele dagen bewaard.

Verplichtingen van de verkoper: De verkoper verzekert dat de te koop aangeboden artikelen zijn eigendom zijn. Onze Kraam behoudt altijd het recht om een eigendomsbewijs te vragen voor bepaalde te koop aangeboden artikelen. Het verkopen van ongepaste artikelen is niet toegestaan. Als ongepaste artikelen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, bedoeld:
• kopieën van artikelen, die auteursrechtelijk zijn beschermd (geen gebrande cd’s/ dvd’s enz. )
• pornografische artikelen of afbeeldingen
• gevaarlijk materiaal zoals wapens, medicijnen, ontvlambare materialen, etc.
• gestolen of anderszins onrechtmatig verkregen artikelen

De verkoper mag de gehuurde ruimte inrichten zoals hij wil. De artikelen moeten wel binnen deze ruimte passen. Er mogen geen artikelen buiten de ruimte gezet worden. Artikelen, die niet binnen de gehuurde ruimte passen, worden door Onze Kraam verwijderd en de verkoper wordt hierover geïnformeerd. De verkoper is verplicht tot het melden van eventuele mankementen aan zijn artikelen of het ontbreken van onderdelen door dit bij het betreffende artikel te vermelden. De verkoper staat zelf in voor (de gevolgen van) eventuele verborgen gebreken van de aangeboden artikelen en vrijwaart Onze Kraam daarvoor. De verkoper kan tijdens de huurperiode artikelen in zijn gehuurde toevoegen en mag ook de prijzen wijzigen. Een prijs wijzigen kan uitsluitend met een nieuwe sticker. Een doorgestreepte of onduidelijke prijs is niet geldig, het artikel kan dan niet verkocht worden. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele BTW bij de verkoop van zijn artikelen, en de verkoper vrijwaart Onze Kraam van alle kosten en BTW.

3. BETALING VAN DE HUURPRIJZEN OPBRENGST VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN

De verkoper betaalt bij het aangaan van een overeenkomst vooraf de afgesproken huurperiode, betaling achteraf is niet toegestaan. Bij verlenging van de huurperiode wordt ook direct de verlenging betaald. Het bedrag voor de huur kan contant of via een pintransactie voldaan worden. Na de huurperiode wordt de totale opbrengst van de verkochte goederen (met aftrek van eventuele boete) op de rekening van de verkoper gestort. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen na afloop van de huurperiode. Er kan ook afgesproken worden om de opbrengst contant aan de verkoper uit te betalen.

4. VERHUUR

Bij verhuur wordt uitsluitend een huurcontract verstrekt, het verzoek om een rekening of een factuur kan niet worden ingewilligd. Een huurperiode loopt doorgaans van ingang contract tot einddatum contract. Een kraam mag op de dag voordat de huurperiode begint ingericht worden , vanaf 1 uur vóór sluitingstijd. De verkoper moet zich eerst melden bij de kassa met een ondertekend huurcontract en de huurprijs betalen. De kraam moet leeg zijn: 1 uur vóór sluitingstijd op de laatste dag van de huurperiode. De niet opgehaalde artikelen worden door Onze Kraam opgeruimd en een opruimboete van € 25,00 wordt afgetrokken van de opbrengst van de verkoper. De opgeruimde artikelen worden drie dagen opgeslagen, daarna worden de artikelen het eigendom van Onze Kraam. Indien u 24 uur van tevoren aangeeft, dat u zelf de kraam niet leeg kunt halen op het aangegeven tijdstip, kan Onze Kraam dit voor u regelen, en wordt er € 10,00 extra kosten gerekend. Verlenging van een huurperiode kan uitsluitend indien er nog kramen beschikbaar zijn. De verkoper krijgt van Onze Kraam stickers t.b.v. het prijzen van de artikelen. Op de prijskaart wordt de benaming en de prijs van het artikel vermeld. Het kan gebeuren dat de prijskaart zoek raakt bij artikelen. Artikelen zonder een prijskaart kunnen niet verkocht worden. Wij doen ons best om de juiste verkoper te vinden voor deze artikelen. Lukt het vinden van de juiste verkoper niet, worden deze artikelen voor twee weken apart opgeslagen. Tijdens deze periode kan de verkoper het artikel opeisen. Na deze opslagperiode worden de artikelen het eigendom van Onze Kraam. Onze Kraam behoudt het recht:
• om klanten te weigeren, alsook bepaalde artikelen.
• een huurcontract te ontbinden zonder opgaaf van reden. De nog resterende huurdagen worden aan de verkoper gerestitueerd.
• artikelen te weigeren indien deze storend zijn voor de directe omgeving.
• uitzonderingen op de spelregels te maken indien zij dit gepast acht.
• de huur te verhogen indien dit noodzakelijk is.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Onze Kraam is niet verantwoordelijk voor de artikelen, Onze Kraam let op de artikelen als een goed huisvader maar is verder niet aansprakelijk voor diefstal, inbraak, brand, waterschade, vandalisme, volksopstand of andere overlast. Onze Kraam geeft geen garantie op de bij ons gekochte artikelen. Onze Kraam kan nergens verantwoordelijk voor worden gesteld door de verkoper, Onze Kraam wijst elke aansprakelijkheid van de hand. Als een verkoper verboden of ongepaste artikelen te koop aanbiedt en schade veroorzaakt aan de winkel en/of personen, is de verkoper volledig verantwoordelijk en verplicht om de schade aan Onze Kraam en/of derden te vergoeden. Het is verboden om op de kramen te klimmen, of op de planken te gaan staan, als een verkoper dit toch doet, verhalen wij de schade op de verkoper.

6. SLOTBEPALING

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten. Elk geschil tussen Onze Kraam en de verkoper welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

Overname Eindhoven

LEES VERDER I.V.M. BELANGRIJKE INFORMATIE!

Lees meer

Facebook

Volg jij onze winkels al op Facebook?

Lees meer

Nieuwe vestiging geopend!

Op 1 februari zijn wij geopend in Heeze!

Lees meer